RECYKLING

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O RECYKLINGU?

Recycling to  jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.

Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład systemu wchodzą elementy:

· właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi,

· rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części,

· projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling,

· projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów.

· projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione,

· projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej,

· system oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów.

· edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych,

· logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych,

· przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców

Rozróżnia się trzy rodzaje recyklingu:

1. Ponowne zastosowanie – powtarzające  się  zastosowanie materiału lub produktu w tym samym celu (np. bieżnikowanie opon, butelki na wymianę)
2. Dalsze zastosowanie – użycie odpadów do nowych zastosowań po odpowiedniej przeróbce fizycznej, chemicznej lub biologicznej (np. granulacja zużytych tworzyw sztucznych i opon, gdzie granulat jest stosowany jako wypełniacz w materiałach budowlanych
3. Ponowne zużytkowanie – odzyskiwanie odpadów chemicznych ze śmieci i ponowne wprowadzenie ich do produkcji (np. użycie wraków samochodowych w stalowniach)

Istnieje jeszcze inny podział recyklingu – ze względu na specyfikę technologii. Wyróżnić możemy trzy rodzaje (metody) recyklingu:
1. Materiałowy
2. Surowcowy
3. Energetyczny

Metoda Recyklingu Materiałowego (mechanicznego) – najbardziej preferowana forma recyklingu. Polega na ponownym przetwarzaniu odpadów w produkt o wartości użytkowej. Zazwyczaj jest to wyrób o innym przeznaczeniu niż pierwotny. Odpowiedni dobór kompozycji pozwala na przetwórstwo materiałów wtórnych z dużą wydajnością przy dobrej jakości wyrobów. Ta metoda jest technologicznie prosta.

Metoda Recyklingu Surowcowego (chemicznego) – polega na odzyskiwaniu surowców użytych do produkcji danego wyrobu. Surowce mogą być ponownie wykorzystane do wytworzenia pełnowartościowych tworzyw, a odpady powstałe w wyniku tej metody mogą stanowić domieszkę do paliw i smarów. Podstawową zaletą tej metody jest możliwość przeróbki tworzyw bez uprzedniej ich segregacji.

Metoda Recyklingu Energetycznego (spalania z odzyskiem energii) – polega na częściowym odzyskaniu energii, zużytej na wytworzenie wyrobów, które znajdują się na wysypisku (w tym także opakowań).

Recykling dzieli się poszczególne etapy:

1. Sortowanie  – polega na rozdzieleniu różnych rodzajów odpadów.
2. Rozdrabnianie – odpady gromadzone w pojemnikach do zbiórki selektywnej są zazwyczaj w formie nieprzydatnej do bezpośredniego przetwórstwa. Rozdrobnienie odpadów ułatwia ich transport.
3. Mycie – odpady ze szkła i tworzyw sztucznych są z reguły zanieczyszczone i wymagają mycia. Po myciu konieczne jest odwirowanie i osuszenie odpadów.
4. Wytłaczanie – stanowi zasadniczy element linii technologicznej recyklingu mechanicznego. W tym etapie wytwarzany jest produkt końcowy.
5. Pozostałe – w linii recyklingu powinny znajdować się także elementy towarzyszące takie, jak transportery, cyklony oraz silosy, które spełniają funkcje magazynowe i homogenizujące odpady. Dodatkowo mogą występować specyficzne urządzenia pomocnicze: krystalizatory czy aglomeraty.

Warunkiem skutecznie przeprowadzonego recyklingu jest sortowanie śmieci. W wielu krajach sortowanie to odbywa się już w gospodarstwach domowych. Odpady żywnościowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne, złom gromadzone są w odrębnych pojemnikach, które następnie zabierane są do zakładów przetwórczych.